Art. 1 Voorwaarden – algemeen

Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst tussen partijen maken huidige algemene voorwaarden samen en onze bijzondere offertevoorwaarden de overeenkomst tussen de partijen uit. Ingeval van tegenstrijdige bepalingen tussen voornoemde documenten wordt voorrang verleend aan de schriftelijke overeenkomst gevolgd door de bijzondere offertevoorwaarden en tenslotte huidige Algemene Voorwaarden. De klant erkent uitdrukkelijk van deze voorwaarden precontractueel in kennis te zijn gesteld en deze te hebben aanvaard.

Art. 2 Eigendomsrechten en opleveringen

Alle door ons geleverde prestaties – hetzij in de vorm van intellectuele voorstellen in rapporten of briefwisseling, hetzij in de vorm van creatieve (voor-)ontwerpen en/of concepten, hetzij animaties, hetzij beeld- en videomateriaal, hetzij in de vorm van eender welke programmeertaal blijven onze eigendom en worden beschermd door het auteursrecht (incl. de wet op de bescherming van computerprogramma’s). Bij aflevering worden alle files die nodig zijn voor de goede werking van het project meegeleverd op een cd-rom, per mail of op uw hosting-server geplaatst zoals voorafgaandelijk schriftelijk afgesproken. Bronbestanden worden nooit meegeleverd. Davy Huysmans optredend in naam van Davy Huysmans blijft eigenaar van de bronbestanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend en geenszins limitatief – Photoshop-files (psd), Macromedia Flash-files (fla), Illustrator-files (ai, eps,…), Indesign-files (indd).

De klant verwerft, voor zover dit voorafgaand schriftelijk werd overeengekomen en vanaf volledige betaling van al de facturen van Davy Huysmans, een specifiek gebruiksrecht op het geleverde product. De ondertekening van de offerte veronderstelt onherroepelijk de aanvaarding door de klant van het behoud door Davy Huysmans van al de intellectuele rechten op deze bronbestanden.

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Davy Huysmans of andere firma’s ontwikkelde sites.

Davy Huysmans werkt – tenzij anders overeengekomen – met een open source CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website), gewoonlijk WordPress. De klant kan dit CMS gebruiken zonder jaarlijkse vergoeding. De klant gaat akkoord met de softwarelicentie van het gebruikte CMS en andere extra code. Dit CMS kan uitgebreid worden worden met extra code en opmaakbestanden zoals thema’s en plugins waarvoor Webdealer de nodige licenties bezit. Op het moment dat de klant beslist zijn CMS zelf te onderhouden, of een andere webontwikkelaar in te schakelen voor onderhoud, is het nodig om zelf de nodige licenties aan te kopen. Het aanpassen van de inhoud van de website kan de klant indien gewenst zelf doen. Webdealer is niet verantwoordelijke voor aanpassingen die de klant doet of de schade die daaruit kan voortvloeien.

Indien de klant om eender welke reden wil omschakelen naar een andere webontwikkelaar zal Davy Huysmans zijn medewerking hieraan zo goed mogelijk verlenen. Dit kan echter pas na volledige betaling van alle facturen. De prestaties nodig voor deze overschakeling, inclusief overleg mbt deze overschakeling, zullen gefactureerd worden aan ons normale uurtarief.

Art. 3 Doorverkoop

Onze diensten zijn enkel bestemd voor eindgebruikers. Het doorverkopen van diensten of producten als resultaat van ons werk is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Deze toestemming wordt schriftelijk per post aangevraagd aan Davy Huysmans. Onder deze diensten vallen alle door ons geleverde prestaties – hetzij in de vorm van intellectuele voorstellen in rapporten of briefwisseling, hetzij in de vorm van creatieve (voor-)ontwerpen en/of concepten, animaties, beeld- en videomateriaal, hetzij in de vorm van eender welke programmeertaal.

Art. 4 Privacy van de klant en confidentialiteit van de projecten

Davy Huysmans optredend onder de naam van webdealer respecteert de privacy van haar klanten en hun klanten en/of prospects en zal hun namen niet vrijgeven of verhandelen. Ook wordt ieder project met de hoogste confidentialiteit behandeld, ook naar eventuele andere partijen die aan het project zouden meewerken. Davy Huysmans behoudt zich evenwel het recht voor om te verwijzen naar alle
door hem eerder ontwikkelde projecten, doch enkel teneinde haar activiteiten te promoten. Bovendien behouden we ons het recht voor om deze informatie te verstrekken wanneer het gaat om potentiële illegale handelingen, flagrante misbruiken of wanneer uitdrukkelijk opgevraagd door het gerecht.

Art. 5 Informatieverstrekking en -verwerking

De klant zal alle informatie en materiaal, noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en rechtstreeks overmaken aan Davy Huysmans. Voor zover de klant eigen beeld- of videomateriaal aanreikt garandeert deze hiervan het volledige gebruiksrecht te bezitten opdat Davy Huysmans dit materiaal onbeperkt kan aanwenden voor de uitvoering van haar opdracht. De klant vrijwaart Davy Huysmans voor iedere aanspraak van om het even welke derde verband houdende met de rechten op het respectievelijke beeld of videomateriaal.

Art. 6 Verantwoordelijkheid

Ten aanzien van derden draagt de klant alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde opdrachten en zelf aangeleverde materialen. De klant zal ons op eerste verzoek vrijwaren van iedere aanspraak van derden en alle kosten dragen van mogelijke procedures.

Art. 7 Beperking van aansprakelijkheid

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs grove fout van ons of van onze aangestelden, behoudens voor een intentionele fout. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, welke de klant zou lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ons of onze aangestelden, die verband houdt met deze overeenkomst.
Onze mogelijke aansprakelijkheid – van welke aard dan ook – is in ieder geval beperkt tot maximaal 50% van de waarde van het door de klant bekritiseerde product.

Art. 8 Leverings- en uitvoeringstermijnen

De door ons opgegeven uitvoeringstermijnen – zowel in de offerte als in om het even welk ander document – zijn slechts indicatief en kunnen ons niet binden tenzij specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk anders is voorzien.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. Bij een niet tijdige levering door schuld van Webdealer kan een prijsvermindering van maximaal 20% voor het niet tijdig afgewerkte onderdeel gevraagd worden. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 9 Gebreken

Bemerkingen omtrent de aard en de omvang van onze producten en/of diensten dienen ons – op straffe van verval van ieder recht – te worden gemeld uiterlijk binnen de 8 werkdagen na ontdekking door de klant. Reactie op een laattijdige klacht en na goedkeuring bij oplevering impliceert geen verzaking aan dit artikel.

Art. 10 Drukwerk

Het goedkeuren van een ontwerp (teksten of tekeningen) ontslaat Davy Huysmans van alle verantwoordelijkheid voor taalfouten, vergissingen, ontbrekende elementen, enz. Vooraleer over te gaan tot drukken van ontwerpen dient de klant het geleverde werk na te kijken en zijn goedkeuring te geven. Bij betwisting en voor zover bewezen dat het gedrukte niet aan het gevraagde beantwoord, zal de schadeloosstelling zich beperken tot het hermaken van het ontwerp. In geen geval kan de klant bijkomende schadevergoedingen eisen om welke reden dan ook. Davy Huysmans drukt niet zelf, maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Davy Huysmans op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voor de opdracht gedrukt wordt. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Art. 11 Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Opmerkingen of betwistingen aangaande de inhoud van onze facturen of de omvang van het erin opgenomen bedrag dienen op straffe van verval binnen 8 dagen na ontvangst te worden gemeld. Reactie op een laattijdige klacht en/of na goedkeuring bij oplevering impliceert geen verzaking aan dit artikel.
Alle betalingen worden overgeschreven, tenzij anders vermeld, op rekening van Davy Huysmans, IBAN: BE50 8508 2373 5718 / BIC: SPAA BE 22 / Crelan) met de vermelding zoals omschreven op de factuur.

Art. 12 Laattijdige betaling

Nalatigheidsintrest 1% per maand plus 10% forfaitaire schadevergoeding zonder ingebrekestelling, met een minimum van € 25 (art.1244 B.W.).

Art. 13 Schorsing – annulatie

Wij behouden ons het recht voor in geval van laattijdige levering van materiaal, laattijdige betaling, of enige andere wanprestatie of inbreuk op de goede trouw door de klant, de uitvoering van alle lopende orders te kunnen opschorten en/of te annuleren, al het geleverde materiaal waaronder documenten, files, etc., terug te vorderen en dit op kosten en voor rekening van de klant.

Bestellingen kunnen door de klant niet worden geannuleerd. In geval van annulatie is de klant van rechtswege bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van de vergoeding bepaald in de offerte mbt het vermelde project, onverminderd het recht van Davy Huysmans om de werkelijk door hem geleden schade te verhalen (confrater art. 1149 B.W.).

Art. 14 Gedeeltelijke betalingen

Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter delging van intresten, schadevergoeding en kosten, alvorens van de factuursaldi te worden afgetrokken. Bij niet tijdige betaling door de klant van één factuur van Davy Huysmans worden van rechtswege en zonder noodzaak tot ingebrekestelling alle facturen van Davy Huysmans onmiddellijk opeisbaar.

Art. 15 Wijzigingen – annulatie

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen voorwaarden voor de aankoop van media, titels, domeinnamen, hostingpakketten op grond van de door de media gestelde eisen en in overeenstemming met hun specifieke algemene voorwaarden (o.a. voor wat betreft tariefverhogingen en annulaties).

Art. 16 Aankoopvoorwaarden

Wij aanvaarden geen aankoop- of welke eigen voorwaarden dan ook van onze klanten, tenzij ze uitdrukkelijk zijn onderhandeld en door ons schriftelijk werden aanvaard. Onze algemene, bijzondere en in de offerte vermelde voorwaarden beheersen exclusief de overeenkomst tussen partijen.

Art. 17 Geschillen

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Het Belgisch recht in de Nederlandse taal is het toepasselijke recht.